ОРОН СУУЦНЫ ХӨНГӨЛӨЛТ ЧӨЛӨӨЛӨЛТ ЭДЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ

Уншсан тоо: 3786
Нийтлэгдсэн: 2019 оны 01 сарын 04

Хувь хүний орлогын албан татварын /ХХОАТ/ хөнгөлөлт, буцаан олголтын материалыг 2019 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс авч эхэллээ.

Анх удаа орон сууц худалдаж авсан болон сургалтын төлбөр төлсөн татвар төлөгчид энэ хөнгөлөлтөд хамрагддаг.

Татварын буцаалт авах хүсэлтэй иргэд 2019 оны хоёрдугаар сарын 15-ны дотор бүх бичиг баримт, тайлангаа бүрдүүлж харьяа дүүргийнхээ татварын газар болон Дүнжингарав, Драгон, Оргил, Мишээл нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд өгнө.

Орон сууц худалдан авсан болон сургалтын төлбөр төлсөн баримтыг ebarimt.mn-ээс хэвлэсэн байх шаардлагатай тул баримтаа заавал авах хэрэгтэй.

"Хувь хүн өөрийн орлого болон банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух зориулалтаар анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барих, эсхүл худалдан авахад зарцуулсан 30.0 сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээний хөрөнгөтэй тэнцэх орлогыг чөлөөлөхдөө дараах материалыг бүрдүүлнэ.

1.1 Шинээр барьсан орон сууц худалдан авсан иргэдийн чөлөөлөлтөнд хамрагдах анхны жилд /16.1.12/
Д/Д
Бүрдүүлэх бичиг баримт
Бүрдүүлэх баримтад тавигдах шаардлага
Бичиг баримтыг өөрийн биеэр татварын албанд авч ирэх
Монгол шуудан  компаниар  хүргүүлэх
“XУP” төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийг ашиглах
1
 Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамт
Дэвтэр, дэвтрийн хуулбар
Дэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх  
Дэвтэр, дэвтрийн хуулбар
2
Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a),   ТТ-06 (б) /
Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2%  
3
Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
ТҮЦ машинаас авсан хүчинтэй хугацааны /30 хоног/ иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
“ХУР” системээс гаргах
4
Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  хуулбарын хамт
Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  дэвтрийн хуулбар
Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
“ХУР” системээс гаргах
5
Үл хөдлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хуулбарын хамт
Гэрчилгээ, гэрчилгээний  хуулбар /Гэрчилгээг эх хувиар авч ирэх боломжгүй тохиолдолд нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
Гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
 “ХУР” системээс гаргах /Үл хөдлөх хөрөнгийн  "Ү" серийн дугаараар хурдан гарна
6
Орон сууцны захиалгын болон худалдах, худалдан авах гэрээ, хуулбарын хамт
Гэрээ, гэрээний хуулбар /Гэрээг эх хувиар авч ирэх боломжгүй тохиолдолд нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/  
Гэрээний хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
Гэрээ, гэрээний хуулбар /Гэрээг эх хувиар авч ирэх боломжгүй тохиолдолд нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/  
7
Орон сууц худалдан авсан төлбөрийн баримт
“ebarimt.mn” системд бүртгүүлсэн баримт
8
Зээл олгосон банк, санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ, шилжүүлгийн баримтын хамт
Зээлийн гэрээ, гэрээний  хуулбар
Зээлийн гэрээг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
Зээлийн гэрээ, гэрээний  хуулбар
9
Орон сууц худалдан авах болон хувьдаа  орон сууцны барилга барихад зарцуулсан орлогын эх үүсвэрийг нотлох баримт
Холбогдох баримт, хуулбар
Холбогдох баримтыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
Холбогдох баримт, хуулбар
1.2 Ашиглалтанд байсан орон сууц худалдан авсан иргэдийн чөлөөлөлтөнд хамрагдах анхны жилд /16.1.12/
1
 Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамт
Дэвтэр, дэвтрийн хуулбар
Дэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх  
Дэвтэр, дэвтрийн хуулбар
2
Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a),   ТТ-06 (б) /
Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2% хэвлэсэн  байх
3
Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
ТҮЦ машинаас авсан хүчинтэй хугацааны /30 хоног/ иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
“ХУР” системээс гаргах
4
Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  хуулбарын хамт
Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  дэвтрийн хуулбар
Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
“ХУР” системээс гаргах
5
Үл хөдлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хуулбарын хамт
Гэрчилгээ, гэрчилгээний  хуулбар /Гэрчилгээг эх хувиар авч ирэх боломжгүй тохиолдолд нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
Гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
“ХУР” системээс гаргах /Үл хөдлөх хөрөнгийн  "Ү" серийн дугаараар хурдан гарна
6
Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар төлсөн баримт
Төлбөрийн баримт, баримтын хуулбар
Баримтын хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
Төлбөрийн баримт, баримтын хуулбар
8
Зээл олгосон банк, санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ, төлбөрийн баримтын хамт
Зээлийн гэрээ, гэрээний  хуулбар
Зээлийн гэрээг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
Зээлийн гэрээ, гэрээний  хуулбар
9
Орон сууц худалдан авах болон хувьдаа  орон сууцны барилга барихад зарцуулсан орлогын эх үүсвэрийг нотлох баримт
Холбогдох баримт, хуулбар
Холбогдох баримтыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
Холбогдох баримт, хуулбар
1.3 Өөрийн хөрөнгөөр барьсан орон сууц худалдан авсан иргэдийн чөлөөлөлтөнд хамрагдах анхны жилд /16.1.12/
1
 Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамт
Дэвтэр, дэвтрийн хуулбар
Дэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх  
Дэвтэр, дэвтрийн хуулбар
2
Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a),   ТТ-06 (б) /
Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2% хэвлэсэн  байх
3
Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
ТҮЦ машинаас авсан хүчинтэй хугацааны /30 хоног/ иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
“ХУР” системээс гаргах
4
Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  хуулбарын хамт
Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  дэвтрийн хуулбар
Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
“ХУР” системээс гаргах
5
Үл хөдлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хуулбарын хамт
Гэрчилгээ, гэрчилгээний  хуулбар /Гэрчилгээг эх хувиар авч ирэх боломжгүй тохиолдолд нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
Гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
“ХУР” системээс гаргах /Үл хөдлөх хөрөнгийн  "Ү" серийн дугаараар хурдан гарна./
6
Хөрөнгийн үнэлгээний тайлан /орон сууц барихад зориулж 2017, 2018 онд худалдан авсан материалын төлбөрийн ибаримтыг хавсаргаж болно
Хөрөнгийн үнэлгээний байгууллагаар үнэлүүлсэн тайлан, тайлангийн хуулбар /орон сууц барихад зориулж 2017, 2018 онд худалдан авсан материалын төлбөрийн ибаримтыг хавсаргаж болно
Тайлангийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
Хөрөнгийн үнэлгээний байгууллагаар үнэлүүлсэн тайлан, тайлангийн хуулбар /орон сууц барихад зориулж 2017, 2018 онд худалдан авсан материалын төлбөрийн ибаримтыг хавсаргаж болно
8
Зээл олгосон банк, санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ, төлбөрийн баримтын хамт
Зээлийн гэрээ, гэрээний  хуулбар
Зээлийн гэрээг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
Зээлийн гэрээ, гэрээний  хуулбар
9
Орон сууц худалдан авах болон хувьдаа  орон сууцны барилга барихад зарцуулсан орлогын эх үүсвэрийг нотлох баримт
Холбогдох баримт, хуулбар
Холбогдох баримтыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
Холбогдох баримт, хуулбар

Сэтгэгдэл үлдээх

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүй болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй ба таны сэтгэгдэлд shinebair.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
Таны сүлжээний хаяг:
Одоогоор сэтгэгдэл ирээгүй байна.

Онцлох төслүүд

1,800,000₮

24м2 - 76м2

Нарт хороолол.

Баянзүрх дүүрэг, 14 хороолол

2,950,000₮

102м2 - 178м2

ParkVilla

Баянзүрх дүүрэг

2,000,000₮

51м2 - 80м2

Эрин хороолол

Баянгол дүүрэг, 1 хороолол

-

73м2 - 422м2

VIP residence

Хан-Уул дүүрэг, Яармаг

1,810,000₮

26м2 - 58м2

Баганат хороолол

Баянзүрх дүүрэг, Шар хад

-

49м2 - 105м2

Нарны хороолол V-р ээлж

Баянгол дүүрэг, Дунд гол